Členské príspevky na sezónu 2021/2022

Ďňa 7.7.2021 boli VV HK Brezno schválené členské príspevky na nasledujúcu sezónu.

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRE SEZÓNU 2021/2022
Členské príspevky je potrebné uhrádzať mesačne na bankový účet hokejového klubu.

Banka: PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu: SK23 5600 0000 0065 3999 1001
Variabilný symbol : ČÍSLO HRÁČA
V správe pre prijímateľa uvádzať: MENO HRÁČA A MESIAC


OSTARŠENÍ HRÁČI PLATIA ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZA SVOJ ROČNÍK PODĽA SZĽH


Kategórie DORAST, KADET , 8. – 5. ŠHT >>>> 300 € / sezóna
Termíny úhrady:
V mesačných splátkach, po 30 € od 1.7.2021 do 30.4.2022


Kategória PRÍPRAVKA 3 – 4 >>>> 220 € / sezóna
Termíny úhrady:
V mesačných splátkach, po 22 € od 1.7.2021 do 30.4.2022
(Ak sa jedná o nového člena, tento začína platiť členský poplatok v mesiaci, v ktorom
sa písomne prihlásil za člena HK Brezno a bol mu pridelený variabilný symbol)


Kategória PRÍPRAVKA 0 – 2 >>>> 130 € / sezóna
Termíny úhrady:
V mesačných splátkach po 13 € od 1.7.2021 do 30.4.2022
(Ak sa jedná o nového člena, tento začína platiť členský poplatok v mesiaci, v ktorom
sa písomne prihlásil za člena HK Brezno a bol mu pridelený variabilný symbol)


Po ukončení sezóny 2021/22, do 31.5.2022, bude každý člen písomne alebo elektronicky oboznámený so
stavom svojho účtu.

ZĽAVY A VÝNIMKY PRI PLATBÁCH ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

(výlučne na základe tlačiva na udelenie zľavy a žiadosti o odpustenie poplatku za členský príspevok)

V prípade ak hrajú v klube súrodenci (len ak sú zaradení v kategóriách dorast, kadet, ŠHT a prípravka a
predprípravka):

Marian Štulrajter
Prezident HK Brezno

Tlačivá na stiahnutie

Prihláška HK BR

Žiadosť o udelenie zľavy z členského príspevku

Žiadosť o odpustenie ČP z dôvodu PN

Exit mobile version