Riadne valné zhromaždenie členov HK Brezno

V priestoroch ZŠ Karola Rapoša na ulici Pionieska 4 v Brezne sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie členov Hokejového klubu Brezno v súlade so stanovami Hokejového klubu Brezno s programom:

  1. Otvorenie, voľba predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, orgánov zhromaždenia (mandátovej komisie, volebnej komisie) a volebného poriadku
  2. Správa mandátovej komisie
  3. Správa o hospodárení HK Brezno a schválenie účtovnej závierky za roky 2020 a 2021
  4. Správa o činnosti Výkonného výboru HK Brezno za obdobie 31.08.2020 – 30.03.2022
  5. Správa o činnosti mládežníckych družstiev
  6. Správa a vyhodnotenie pôsobenia družstva seniorov
  7. Voľby členov Výkonného výboru HK Brezno
  8. Voľby členov Dozornej rady HK Brezno
  9. Diskusia
  10. Záver

Na valnom zhromaždení boli zvolení nový členovia do Dozornej rady a Výkonného výboru.

Členmi Dozornej rady sa stali predsedkyňa Zuzana Haringová a členovia Lucia Piliarová, Nadežda Makušová, Ing. Miroslav Baran a Mgr. Daniel Struhár.

Členmi Výkonného výboru sa stali prezident Jozef Janoštiak, viceprezident Peter Šulej a členovia Martin Belko, Bc. Roman Švantner, Peter Kušpál.

Exit mobile version